New Balkan Rhythm workshops

Izgrjala e mesechinka/Moonlight is shining Traditional song from Bulgaria Izgryala e mesechinka Izgryala e mesechinka Alyana, galyana, portokalyana Blaga dushka, medena, sherekyana Chi ogryala v gradinchica Chi ogryala v gradinchica Alyana, galyana, portokalyana Blaga dushka, medena, sherekyana V gradinchica Irincica V gradinchica Irincica Alyana, galyana, portokalyana Blaga dushka, medena, sherekyana Da si bere pstra kitka […]